Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Aangesloten bij Webwinkelkeur.nl

TV Lift Store is aangesloten bij Webwinkelkeur. Dat betekent dat deze online verkoopvoorwaarden van TV Lift Store in overeenstemming zijn met de algemene voorwaarden van Webwinkelkeur, en dat TV Lift Store zich aan de algemene voorwaarden van Webwinkelkeur houdt.

Definities

TV Lift Store: gevestigd te Aalten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 53291514 handelend onder de naam TV Lift Store.

Website: de website van TV Lift Store, te raadplegen via www.tvliftstore.com en alle bijbehorende subdomeinen.

Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met TV Lift Store en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen TV Lift Store en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van TV Lift Store zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor TV Lift Store slechts bindend, indien en voor zover deze door TV Lift Store uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 2. Prijzen en informatie

2.1. Alle op de Website en in andere van TV Lift Store afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2. Er worden geen aparte verzendkosten gerekend.

2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. TV Lift Store kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van TV Lift Store afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 2.4. TV Lift Store kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van TV Lift Store en het voldoen aan de daarbij door TV Lift Store gestelde voorwaarden.

3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt TV Lift Store onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft TV Lift Store het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

3.4. TV Lift Store kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien TV Lift Store op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 4. Registratie

4.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

4.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

4.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. TV Lift Store is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.

4.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of TV Lift Store daarvan in kennis te stellen, zodat TV Lift Store gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst

5.1. Zodra de bestelling door TV Lift Store is ontvangen, stuurt TV Lift Store de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

5.2. TV Lift Store is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

5.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

5.4. Indien TV Lift Store de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

5.5. TV Lift Store raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

5.7. TV Lift Store is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 6. Herroepingsrecht en Annulering

6.1. De Klant heeft gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het artikel het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen na dat de Klant de overeenkomst heeft ontbonden heeft de Klant nogmaals 14 dagen het recht om het product retour te zenden. Deze periode moet de Klant echter niet verwarren met een ‘op proef-periode’. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor de Klant samengestelde producten of speciaal voor de klant op maat bestelde producten (dit geldt voor alle tv lift kasten, tv lift meubels, tv lift voetborden).

Alle annuleringen dienen schriftelijk aan TV Lift Store te worden doorgegeven. Klant dient in bij het schriftelijke annulering in ieder geval een volledige naam, telefoon- en ordernummer te vermelden. Ingeval van ontbinding dient het artikel onmiddellijk en verantwoord (dat wil zeggen: met zo min mogelijk risico op beschadiging) aan TV Lift Store te worden geretourneerd. Als de Klant zijn bestelling van op maat bestelde artikelen zoals tv lift kast, tv lift meubel of tv lift voetbord wenst te annuleren tijdens de bestelperiode, ofwel voordat de goederen geleverd zijn, rekent TV Lift Store hiervoor 30% annuleringskosten.  

De kosten voor het retourneren van de bestelling dienen te worden voldaan door de Klant. Indien de bestelling door de TV Lift Store bezorgdienst wordt opgehaald worden deze kosten in mindering gebracht op het te restitueren door de Klant betaalde aankoopbedrag. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan TV Lift Store zijn voor verantwoording en rekening van de Klant. 

Nadat de Klant een beroep heeft gedaan op de ontbinding en de bestelling retour is ontvangen en deze voldoet aan de genoemde voorwaarden van lid 6.2, zal TV Lift Store binnen 14 dagen het aan de Klant verschuldigde bedrag restitueren. Restitutie geschiedt op de door de Klant opgegeven bank- of girorekening.

6.2. De aanspraak op terugbetaling is aan de volgende voorwaarden gebonden:

  1. De artikelen zijn geheel compleet en in de originele staat;
  2. De artikelen moeten in de originele gesloten en ongeopende verpakking zitten (indien de Klant gebruik maakt van de montageservice en de artikelen zijn uitgepakt en/of geplaatst vervalt dan ook het recht van retour);
  3. De artikelen zijn ongebruikt en onbeschadigd;
  4. De artikelen zijn schoon, zoals de Klant deze heeft ontvangen;
  5. De Klant kan de originele aankoopfactuur overleggen;
  6. Het recht van retour geldt niet voor producten die op maat besteld/vervaardigd zijn of voor speciale eenmalige aanbiedingen.
  7. Het recht van retour is niet van toepassing bij; Zakelijke opdrachten en transacties.

Artikel 7. Betaling

7.1. Klant dient betalingen aan TV Lift Store volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. TV Lift Store is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

7.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de TV Lift Store is gewezen op de te late betaling en TV Lift Store de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is TV Lift Store gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. TV Lift Store kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

7.3. Incassogeschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst, kunnen ook worden beslecht via arbitrage door de stichting DigiTrage. Wanneer TV Lift Store deze procedure start en de Opdrachtgever is consument, heeft de Opdrachtgever een maand de tijd om hier bezwaar tegen te maken. Als de Opdrachtgever bezwaar maakt zal de procedure door de overheidsrechter worden afgehandeld. Of de Opdrachtgever legt zelf het geschil aan een andere bevoegde instantie voor. Het procesreglement en de wettelijke regels welke op de procedure bij DigiTrage van toepassing zijn staan op www.digitrage.nl.

Artikel 8. Garantie en conformiteit

8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door TV Lift Store een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

8.2. TV Lift Store staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat TV Lift Store er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt TV Lift Store daarvan in kennis te stellen.

8.4. Indien TV Lift Store de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

8.5. De in de garantie informatie opgenomen garantieregeling is van toepassing op de aankoop van de klant.

Artikel 9. Klachtenprocedure

9.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van TV Lift Store, dan kan hij bij TV Lift Store telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

9.2. TV Lift Store geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal TV Lift Store binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

9.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1. TV Lift Store verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is hier te vinden: https://www.tvliftstore.com/privacy-beleid/

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar TV Lift Store gevestigd is.

11.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

11.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

TV Lift Store

Bodendijk 13 B, 7121 GH, Aalten (Nederland)

telefoon: 085 130 39 49
e-mail: info@tvliftstore.com
KvK-nummer: 53291514